Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası

İşbu Gizlilik Politikası'nın amacı, banabirak.com adresinde yayınlanan internet sitesi ile tüm dijital varlıklarının (tümü birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından banabirak.com ile paylaşılan veya banabirak.com`un, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.


Hangi Veriler İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, banabirak.com tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

* Kimlik Bilgisi
* İletişim Bilgisi
* Kullanıcı Bilgisi
* Kullanıcı İşlem Bilgisi
* İşlem Güvenliği Bilgisi
* Finansal Bilgi
* Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi
* Pazarlama Bilgisi
* Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Kanun'da, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek ve vakıf üyeliği ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak sayılmaktadır. Veri Sahipleri'nden özel nitelikli kişisel veri alınmamakla birlikte, Platform üzerinden Veri Sahipleri'nin özel nitelikli kişisel verilerinin elde edilmesi durumunda, banabirak.com ilgili verileri Kanun'a uygun olarak işleyecektir.

banabirak.com, Veri Sahibi'nin Platform'u kullanımı ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilmekte olup Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.


Veriler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

banabirak.com, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, Veri Sahibi'nin Platform'dan ve Platform üzerinde sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi, Platform'a üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, üyelik kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, banabirak.com’un sunduğu ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması, Veri Sahibi'ne uygun ilan önerilerinde bulunulması, ödeme ve faturalandırma işlemleri ve bu çerçevede finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, banabirak.com’un iş ve ürün geliştirme ile içerik üretimi stratejilerinin belirlenmesi ve icrası, banabirak.com’un sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, Veri Sahipleri'ne destek kapsamında müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve bu doğrultuda Veri Sahibi'ne gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması dahil olmak üzere banabirak.com ve banabirak.com’la iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temininin sağlanması, banabirak.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve banabirak.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen veri işleme amaçları doğrultusunda işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Veri Sahibi ile temas kurmak veya Veri Sahibi'nin Platform'daki tecrübesini iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, banabirak.com raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Veri Sahibi'nin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir.

Söz konusu bilgiler doğrudan pazarlama, profilleme, Veri Sahibi'ne promosyon ve özelleştirilmiş içerik sunumu ve reklam gösterimi dahil olmak üzere banabirak.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Veri Sahibi ile iletişime geçilebilecektir.

banabirak.com ayrıca, aşağıda sayılan hallerden birinin veya birkaçının bulunması halinde ya da başka ilgili mevzuatlarda mümkün kılınması halinde kişisel verileri Veri Sahibi'nin ayrıca rızasını almaksızın işbu Gizlilik Politikası'ndaki güvenlik taahhütlerine uygun olarak işleyebilecek ve üçüncü kişilerin erişimine sunabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
* Veri Sahibi ile banabirak.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
* banabirak.com’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
* Veri Sahibi'nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
* Veri Sahibi'nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, banabirak.com’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda da belirtildiği üzere banabirak.com, çerez (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platform'un Veri Sahibi tarayıcısına veya cihazına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Teknik iletişim dosyası bir web sitesi ya da uygulama hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamayı zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesi ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.


Verilere Kimler Erişebilmektedir?

banabirak.com, Veri Sahibi'ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Veri Sahibi'ne işbu Gizlilik Politikası ile belirttiği amaçların gerçekleştirilebilmesi için banabirak.com’un işbirliği içinde olduğu iş ortaklarına, hizmetlerinden faydalandığı tedarikçilerine söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Bu çerçevede banabirak.com ayrıca kişisel verileri hissedarlarına, grup şirketlerine, hukuken yetkili kamu kurumları ile özel hukuk kişilerine aktarabilecektir.

banabirak.com, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Platform hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için e-posta ve SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Veri Sahibi'nin kişisel verilerini dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.


Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

banabirak.com, Veri Sahibi'nin kişisel verilerini işbu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler ile ilgili mevzuatta öngörülen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, Platform üzerinden veya Veri Sahipleri'nin sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda toplayarak işleyebilir ve aktarabilir.


Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında

Veri Sahibi, banabirak.com’a başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
* İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen taleplerini veya [email protected] e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. banabirak.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, uygun gördüğü şekilde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kanun'un 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası'na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde banabirak.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin banabirak.com tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Platform'un işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

banabirak.com, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, banabirak.com, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler

banabirak.com ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası'nda ifade edilen şartlarda,

* kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
* kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

banabirak.com, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, banabirak.com uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Gizlilik Politikası'ndaki Değişiklikler

banabirak.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi'nin Platform'u bir sonraki ziyaretinde Platform üzerinden ya da e-posta veya kısa mesaj gibi yöntemlerle kendisine bildirildiği tarihte yürürlük kazanır.

Daha fazla bilgi almak için
Sıkça Sorulan Sorular sayfasını ziyaret edebilirsiniz.